Forum.Agro.kg: Руководство по органическому земледелию (на кыргызском языке) - Forum.Agro.kg

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Руководство по органическому земледелию (на кыргызском языке)

#1 Гость_opal_*

  • Группа: Гости

Отправлено 03 Апрель 2018 - 06:12

САЛТТУУЛУКТАН ОРГАНИКАЛЫК ДЫЙКАНЧЫЛЫККА ?Т?? БОЮНЧА КОЛДОНМО
Ыраазычылык
«САС Органик» ОП?Б Коомдук Уюму жана Hilfswerk Austria International Helvetas Swiss Intercooperation уюмунун Тажикстандагы ?к?лч?л?г?н? “Органика тегиндеги продукцияларды ?нд?р??н? ?н?кт?р??” долбоорунун алкагында маалымат менен камсыз кылуусу ?ч?н ?з ыраазычылыгын билдирет.
Мазмуну
Мазмуну ..................................................................................................................................................... 2
I. АББРЕВИАТУРА ...................................................................................................................................... 5
II БАШ С?З .................................................................................................................................................. 6
III АВТОРЛОР ТУУРАЛУУ ....................................................................................................................... 8
1. Документти колдонуунун максаты жана областы .......................................................................... 9
2. Органикалык дыйканчылык .................................................................................................................. 9
2.1. Органикалык дыйканчылык ж?н?нд? т?ш?н?к ................................................................................ 9
2.2. Органикалык дыйканчылыктын принциптери ............................................................................. 11
2.3. Органикалык дыйканчылыктын артыкчылыктары жана кыйынчылыктары ......................... 13
2.4. Органикалык дыйканчылыктын мыкты ?лг?л?р? ........................................................................ 14
3. Салттуулуктан органикалык дыйканчылыкка ?т??н?н эрежелери .......................................... 17
3.1. Органикалык дыйканчылыктын башатынан к?з каранды болгон органикалык ыкма менен ?нд?р?лг?н продукциянын статусу .............................................................................................. 17
4. Органикалык дыйканчылыкты ж?рг?з??н?н негизги талаптары .............................................. 18
4.1. Бакчаларды каттоо (карта, номерл??, чек ара, ко?шу талаалар, акыркы ?ч жылдагы тарыхы,саны,жемиш дарактарынын жаш курагы жана т?р?) ........................................................... 18
4.2. Органикалык талаа/бакчалардын булгануусунун алдын алган иш-чаралар .......................... 18
4.2.1. Органикалык бактарды аба аркылуу булгануудан сактоо, бактарды изоляциялоо жана табигый барьерлер. ....................................................................................................................................... 18
4.2.2. Органикалык бактардын агып чыкма суулар аркылуу булгануусунун алдын алуу иш-чаралар/сугаруу ............................................................................................................................................. 19
4.2.3. Техникага жана ар т?рд?? айыл чарба шаймандарына болгон талаптар. ............................ 20
4.2.4. Дарактардын ортолоруна тигил??ч? ?р?нд?рг? болгон талаптар. ....................................... 20
4.3. Жердин к?рд??л?г?н жогорулатууга болгон негизги талаптар ................................................ 23
4.3.1.Жердин к?рд??л?г? жана органикалык дыйканчылыктын шартында т?ш?мд??л?кт? к?т?р??н?н ыкмалары .................................................................................................................................. 23
4.3.2. Жердин к?рд??л?г?н к?т?р?? жолдору: ...................................................................................... 24
4.3.3. Органикалык жер семирткичтердин т?рл?р? жана алардын артыкчылыктары (органикалык жер семирткичтерди чогултуу жана сактоо, даярдоо ыкмалары, колдонуунун м??н?т? жана ченемдери) ............................................................................................................................ 26
3
4.3.4. Органикалык жер семирткичтерди бер??н?н ыкмалары ......................................................... 33
4.3.5. Жердин к?рд??л?г?н?н т?м?нд?ш?н? таасир эт??ч? факторлор ................................................. 33
4.3.6. Уруксат берилген органикалык жер семирткичтердин тизмеси ......................................... 34
4.4.Зыянкечтер, оорулар жана отоо ч?пт?р менен к?р?ш??д?г? негизги талаптар; ..................... 35
4.4.1. Органикалык дыйканчылык шартында ?с?мд?кт?рд? коргоонун ?зг?ч?л?кт?р? ............... 35
4.4.2.?с?мд?кт?рд? зыянкечтерден, оорулардан жана отоо ч?пт?рд?н коргоо ыкмалары ......... 36
4.4.3.Уруксат берилген каражаттардын тизмеси ................................................................................... 47
4.4.4. Уруксат берилген заттарды колдонгонго чейин жана колдонуу учурундагы иш-чаралар ............................................................................................................................................................. 47
4.5. Органикалык азыктарды жикт??н?н негизги талаптары; ........................................................... 48
4.5.1. Чарба ж?рг?з?? маалында .............................................................................................................. 48
4.5.2. Жыйым- терим маалында .............................................................................................................. 48
4.5.3. Транспортировкалоо учурунда ........................................................................................................ 49
4.5.4. Кургатуу учурунда ............................................................................................................................ 50
4.5.5. Сактоо маалында .............................................................................................................................. 51
4.5.6. Органикалык продуктыларды каттоо жана маркировкалоо ................................................ 51
4.6. Органикалык дыйканчылык шартында кампалардагы зыянкечтерге к?з?м?л кылуу; ........ 52
4.6.1. Алдын алуучу иш чаралар ............................................................................................................. 52
4.6.2. Уруксат берилген каражаттарды колдонууга талаптар .......................................................... 53
5. Сертификация процесси ...................................................................................................................... 53
5.1. Сертификация ж?н?нд? т?ш?н?к ...................................................................................................... 53
5.2. Сертификациянын ийгиликт?? ?т??с?н т?з??ч?л?р ................................................................... 53
5.3. Сертификациянын негизги кадамдары ........................................................................................... 54
5.4. Биринчи инспекция ............................................................................................................................. 56
5.4.1. Биринчи инспекцияга даярдалуучу документтердин топтому ............................................ 56
5.5. Инспекциялар аралык м??н?т .......................................................................................................... 56
5.5.1. Фермерлер жыл сайын ?т??ч? инспекциялардын аралыгында аткара турган эрежелер жана талаптар ............................................................................................................................. 56
5.6. Жалпы жылдык инспекция................................................................................................................. 57
5.6.1. Жылдык жалпы инспекцияга даярдалуучу документтер топтому ...................................... 58
5.7. Жылдык СЕРТИФИКАЦИЯнын жыйынтыгы ............................................................................... 58
6. Тажикстан Республикасынын « БИОЛОГИЯЛЫК ЧАРБА Ж?РГ?З?? ЖАНА ?НД?Р?Ш ж?н?нд?» Мыйзамы ....................................................................................................................................... 59
6.1. Ушул Мыйзамдын ма?ызы .................................................................................................................. 59
6.2. Ушул Мыйзамдын милдеттери .......................................................................................................... 59
4
6.3. Биологиялык чарба ж?рг?з?? жана ?нд?р?шт?н негизги принциптери............................... 59
Тиркемелер ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
№1 тиркеме Органикалык жана салттуу абрикос ?нд?р??н?н экономикалык анализи .......... 60
№2 тиркеме Фермердин талаа календары. .......................................................................................... 60
№3 тиркеме ВК – 1 Инспекция ................................................................................................................. 62
№ 4 тиркеме Генералдык ишеним кат ..................................................................................................... 63
№ 5 тиркеме Кыртыштын анализинин жыйынтыгы ........................................................................ 64
№ 6 тиркеме Кайра иштет??ч? ишканалардагы обьектилердин жайгашуу схемасы................. 65
№ 7 тиркеме Чарбанын тарыхы ................................................................................................................ 66


Руководство по органическому земледелию (на кыргызском языке)
Скачать по ссылке
https://drive.google...JgmH4v8Ke9EMMEL

0

Куплю-Продам недвижимость в Кыргызстане Яндекс.Метрика

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей